Mgr. Jitka Křičková
Gymnázium Kolín
Matematika

1.       Úpravy algebraických výrazů, mocniny, odmocniny

2.       Výroková logika, operace s výroky, důkazy matematických vět

3.       Množiny a operace s nimi, kartézský součin, binární relace, zobrazení

4.       Lineární rovnice a nerovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli

5.       Kvadratické rovnice a nerovnice, iracionální rovnice

6.       Soustavy rovnic a nerovnic, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

7.       Komplexní čísla, binomické rovnice

8.       Geometrické útvary jako množiny bodů dané vlastnosti, užití v konstrukčních úlohách

9.       Shodná a podobná zobrazení, užití v konstrukčních úlohách

10.    Věty Pythagorova, Euklidovy, užití v početních i konstrukčních úlohách

11.    Goniometrické funkce ostrého úhlu, řešení pravoúhlého trojúhelníka

12.    Funkce – základní pojmy, funkce polynomická, lineární lomená, s absolutní hodnotou

13.    Exponenciální a logaritmická funkce, logaritmování, exponenciální a logaritmická rovnice

14.    Goniometrické funkce orientovaného úhlu, vztahy mezi goniometrickými funkcemi

15.    Řešení obecného trojúhelníka, čtyřúhelníka, n-úhelníka

16.    Goniometrické rovnice

17.    Stereometrie – vzájemné polohy přímek a rovin, řezy, odchylky přímek a rovin, kolmost

18.    Tělesa, jejich povrchy a objemy

19.    Kružnice, kruh a jejich části, věty o středovém a obvodovém úhlu

20.    Kombinatorika, binomická věta

21.    Vektory a jejich užití, analytická geometrie přímky a roviny

22.    Odchylky přímek a rovin, kolmost přímek a rovin (analyticky)

23.    Vzájemná poloha přímek a rovin, vzdálenost přímek a rovin (analyticky)

24.    Analytická geometrie kružnice a elipsy

25.    Analytická geometrie paraboly a hyperboly

26.    Pravděpodobnost a statistika

27.    Aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost, nekonečná řada

28.    Limita funkce, derivace funkce, průběh funkce

29.    Neurčitý integrál, určitý integrál, výpočet obsahů a objemů integrálem

Copyright © 2017. All Rights Reserved.